پرویز کشاورزی

درباره من

دکتر پرویز کشاورزی
image

دانشیار گروه آموزشی الکترونیک @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشيار مهندسي الكترونيك در دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر...

محقق گوگل

(1403/4/31)

استنادات

1170

h-index

20

i10-index

38

مؤلفین همکار

18

اسکوپوس

(1403/5/1)

استنادات

850

مقالات

60

h-index

17

مؤلفین همکار

45

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1366

کارشناسی ارشد

دانشگاه نهران

1378

دکتری

دانشگاه منچستر - انگلستان

تجارب

1381-تاکنون

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

1367-1372

عضو هیات علمی

دانشگاه سمنان

1379-1381

طراح ارشد ASIC (تراشه های الکترونیکی)

شرکت ST Microelectronics انگلستان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/27
LDC-CNTFET: A carbon nanotube field effect transistor with linear doping profile channel
Superlattices and Microstructures(2011)
^پرویز کشاورزی, ^علی اصغر اروجی
A novel partial SOI LDMOSFET with a trench and buried P layer for breakdown voltage improvement
Superlattices and Microstructures(2011)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
Locally Defect-Engineered Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
IEEE Transactions on Electron Devices(2016)
8811119002*, ^پرویز کشاورزی
High-performance scalable architecture for modular multiplication using a new digit-serial computation
MICROELECTRONICS JOURNAL(2016)
8711107001*, ^پرویز کشاورزی
Compact SD: a new encoding algorithm and its application in multiplication
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2017)
عبدالحسین رضائی*, ^پرویز کشاورزی
A New CMM-NAF Modular Exponentiation Algorithm by Using a New Modular Multiplication Algorithm
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2012)
^پرویز کشاورزی
Effects of Stone-Wales Defect Position in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
Journal of Nano- and Electronic Physics(2017)
هادی اولیا*, ^پرویز کشاورزی, 9111107004
Face authentication in encrypted domain based on correlation filters
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2018)
9211107002, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
طراحی یک سیستم تصمیم گیری گروهی با ترکیب فازی روش های رگرسیون در پیش بینی خو شخیم یا بدخیم بودن تومورهای پستان
بیماری های پستان ایران(2017)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
طراحی طبقه تطبیق گر برای موج بر بلور فوتونی نور آهسته برمبنای تزویج گر سمتی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2019)
9411119018, ^محمد دانائی*, ^پرویز کشاورزی
The ADHD effect on the actions obtained from the EEG signals
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2018)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
The ADHD effect on the high-dimensional phase space trajectories of EEG signals
CHAOS SOLITONS & FRACTALS(2019)
رضا یعقوبی کریموی, ^ساسان آزادی کنارمرکی, ^پرویز کشاورزی
CCS Representation: A New Non-Adjacent Form and its Application in ECC
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^پرویز کشاورزی
Inverse Stone Throwers Wales defect and enhancing ON/OFF ratio and subthreshold swing of GNR transistors
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS(2019)
9111107004, ^پرویز کشاورزی*
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel
Superlattices and Microstructures(2012)
^پرویز کشاورزی
The effects of source/drain and gate overlap on the performance of carbon nanotube field effect transistors
Superlattices and Microstructures(2012)
^پرویز کشاورزی
Inverse Stone-Thrower-Wales defect and transport properties of 9AGNR double-gate graphene nanoribbon FETs
Journal of Central South University(2019)
9111107004, ^پرویز کشاورزی*
Loss detection of recurrence rate in the EEG signals of children with ADHD
JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH(2019)
9311924002, ^ساسان آزادی کنارمرکی*, ^پرویز کشاورزی
Persian Handwritten Digit Recognition Using Combination of Convolutional Neural Network and Support Vector Machine Methods
INTERNATIONAL ARAB JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY(2020)
9611925001, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Fast level set method for glioma brain tumor segmentation based on Superpixel fuzzy clustering and lattice Boltzmann method
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
A level set method based on domain transformation and bias correction for MRI brain tumor segmentation
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Fuzzy local intensity clustering (FLIC) model for automatic medical image segmentation
VISUAL COMPUTER(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Discrete Social Spider Algorithm for Solving Traveling Salesman Problem
International Journal of Computational Intelligence and Applications(2021)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Level set method for automated 3D brain tumor segmentation using symmetry analysis and kernel induced fuzzy clustering
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2022)
9511925002*, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری, کامران کاظمی
Semantic-aware visual scene representation
International Journal of Multimedia Information Retrieval(2022)
9611925001, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, زهره عظیمی فر
Enhancing level set brain tumor segmentation using fuzzy shape prior information and deep learning
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY(2023)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
Ion-Sensitive Field-Effect Transistor-Based Biosensor for PSA Antigen Concentration Measurement Using Microfluidic System
Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE)(2022)
9912107001*, ^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
A novel high frequency SOI MESFET by modified gate capacitances
Superlattices and Microstructures(2013)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی, امیرحسین امین بیدختی
Semantic embedding: scene image classification using scene-specific objects
MULTIMEDIA SYSTEMS(2023)
9611925001, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی, زهره عظیمی فر
Secure SCADA communication by using a modified key management scheme
ISA TRANSACTIONS(2013)
^پرویز کشاورزی, ^زهرا مروج
A PLS-HECC-based device authentication and key agreement scheme for smart home networks
COMPUTER NETWORKS(2022)
9412119005*, Alberto Giaretta, Mauro Conti, ^پرویز کشاورزی
Digit recognition in spiking neural networks using wavelet transform
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2023)
9611107001, ^کوروش کیانی*, ^پرویز کشاورزی
A New Finite Field Multiplication Algorithm to Improve Elliptic Curve Cryptosystem Implementations
(2013)
^پرویز کشاورزی
روش طبقه بندی بدافزار با استفاده از ویژگی های بصری سازی و تعبیه سازی کلمه براساس یادگیری عمیق
پدافند الکترونیکی و سایبری(2023)
9711925001*, ^هادی سلطانی زاده, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی
Improvement of pattern recognition in spiking neural networks by modifying threshold parameter and using image inversion
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2024)
9611107001, ^کوروش کیانی*, ^پرویز کشاورزی
A novel double-recessed 4H-SiC MESFET using scattering the electric field for high power and RF applications
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2014)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
Sdc-Cntfet: Stepwise doping channel design in carbon nanotube field effect transistors for improving short channel effects immunity
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B(2014)
^پرویز کشاورزی, علی نادری
A novel digital logic implementation approach on nanocrossbar arrays using memristor-based multiplexers
MICROELECTRONICS JOURNAL(2014)
^پرویز کشاورزی
Electrically-Activated Source Extension Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor: Novel Attributes and Design Considerations for Suppressing Short Channel Effects
Superlattices and Microstructures(2014)
علی نادری, ^پرویز کشاورزی
طراحی و ساخت اینتر فیس فیبر نوری برای ماکس 32 کاناله و VHDLو پیاده سازی اسکرومبلر و دی اسکرومبلر آن
(2006)
^پرویز کشاورزی
Investigation of the novel attributes of a double-gate graphene nanoribbon FET with AlN high-κ dielectrics
Superlattices and Microstructures(2014)
^پرویز کشاورزی
High-Throughput Modular Multiplication and Exponentiation Algorithms Using Multibit-Scan–Multibit-Shift Technique
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS(2015)
^پرویز کشاورزی
A novel MLP network implementation in CMOL technology
(2014)
^پرویز کشاورزی
A New Left-to-Right Scalar Multiplication Algorithm Using a New Recoding Technique
(2014)
^پرویز کشاورزی
Small-Signal Modeling of Graphene Barristors
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Characterization and Physical Modeling of Turn-On Voltage, Saturation Voltage and Transition Slope in Graphene Barristors
IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY(2015)
^سعید محمدی, ^پرویز کشاورزی
Cancelablel face verification using optical encryption and authentication
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION(2015)
^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
A bilayer graphene nanoribbon field-effect transistor with a dual-material gate
MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING(2015)
^پرویز کشاورزی
A novel high-performance high-frequency SOI MESFET by the damped electric field
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2016)
^علی اصغر اروجی, 9121107001, ^پرویز کشاورزی
بهبود تطبیق امپدانس بین موجبر کریستال فوتونی و موجبر دی الکتریک
پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران(2017-04-19)
9411119018*, ^محمد دانائی, ^پرویز کشاورزی
طراحی و شبیه سازی ساختار جدید ترانزیستور اثر میدان نانو لوله کربنی برای بهبود اثر کانال نوتاه
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119008*, ^پرویز کشاورزی, 8911119002
معرفی ساختار جدید ترانزیستور اثر میدان نانو لوله کربنی برای کاهش جریان نشتی
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2016-02-17)
9211119008*, ^پرویز کشاورزی, 8911119002
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
2015 12th International Iranian Society of Cryptology Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC)(2015-09-05)
9211107002, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
Illumination Invariant Face Recognition based on Modified Polynomial Correlation Filter
کنفرانس مهندسی برق(2017-05-02)
9211107002*, ^سعید مظفری, ^پرویز کشاورزی
Illumination invariant encrypted face recognition using correlation filter
دوازدهمین کنفرانس بین الملی امنیت اطلاعات و انجمن رمز ایران(2015-09-08)
8911119012, ^سعید مظفری*, ^پرویز کشاورزی
ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی
اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت(2019-04-17)
9511925002, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
A Novel DDFS Based on Trigonometric Approximation with a Scaling Block
6th International Conference on Information Technology: New Generations April 2009(2009-04-27)
^پرویز کشاورزی
Investigation of channel impurity impacts on carbon nanotube field effect transistors by self-consistent solution between poisson and schrodinger equa
12th WSEAS International conference on mathematical methods computational techniques in electrical engineering(2010-10-21)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
بهبود الگوریتم توان رسانی همنهشتی سرعت بالا با استفاده بهینه از روش های هوشمند
هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2010-05-11)
^پرویز کشاورزی
بهبود سرعت الگوریتم ضرب اسکالر در سیستم رمز نگاری منحنی بیضوی
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران(2010-09-15)
^پرویز کشاورزی
A New Method for Improving Breakdown Voltage in PSOI MOSFETs Using Variable Drift Region Doping Concentration
IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE 2011)(2011-06-10)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی
A novel step burried oxide partial SOI LDMOSFET with triple drift layer
International Conference on Signal Processing, Communication, Computing & Networking Technologies, ICSCCN 2011, India(2011-07-21)
^علی اصغر اروجی, ^پرویز کشاورزی, مریم ایرانیان پور حقیقی
High-performance Modular Exponentiation Algorithm by Using a New Modified Modular Multiplication Algorithm and Common-Multiplicand-Multiplication Meth
IEEE. World Congress on Internet Security(2011-02-21)
^پرویز کشاورزی
High-performance implementation approach of elliptic curve cryptosystem for wireless network applications
IEEE 2011 International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, CECNet 2011, China(2011-04-16)
^پرویز کشاورزی
A New Modified Modular Exponentiation Algorithm
2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, ISCSE 2011, Turkey(2011-06-01)
^پرویز کشاورزی
The Impact of Varying Temperature on Performance of Carbon Nanotube Field-Effect Transistors
Proceedings of the 9th International Conference on MICROELECTRONICS, NANOELECTRONICS, OPTOELECTRONICS(2010-05-29)
^پرویز کشاورزی
ارائه یک الگوریتم توان رسانی همنهشتی جدید با امنیت و کارائی بالا
اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت(2011-10-19)
^پرویز کشاورزی
ارائه یک طرح مدیریت کلید جدید برای سیستم اسکادا
ششمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت.(2012-01-03)
^پرویز کشاورزی, ^زهرا مروج
ارائه روش نهان نگاری درمتون باینری فارسی براساس مدولاسیون روشنایی با کمک توابع پروفایل متن و مقاوم دربرابر نویز فلفلی - نمکی
بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2013-05-14)
^خشایار یغمائی, ^پرویز کشاورزی
استفاده از يادگيري تقويتي در شبكه هاي عصبي اسپايكي و سيستم هاي نورومورفيك جهت تشخيص الگو
اقابرارجوبجاركلي هديه(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي مدارهاي ديجيتال محاسباتي توان پايين با استفاده از محاسبات تقريبي
حاجي قاسملو رضا(تاریخ دفاع: 1402/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدار هاي قابل پيكربندي مجدد با استفاده از آرايه تقاطعي
نعمت زاده نيلوفر(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي املاتورهاي ممريستوري
كهكيلويي سارا(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود تكنيكهاي قابل استفاده در ضرب هم نهشتي اقليدسي
محمدي لشكريان سميرا(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مدارات وزن دهي سيناپسي در سيستم هاي نورومورفيك
بروغني سهيل(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نورون نورومورفيك ديجيتال و پياده سازي آن
رضايي داوود(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مشخصات الكتريكي ترانزيستورهاي اثر ميدان فلز -‌ نيمه هادي
رييسي سيروس(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت پرنده هدايت پذير از دور (پهپاد) با قابليت شناسايي و رديابي يك شي متحرك
مظاهري علي(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج گراف صحنه چند وزني براي اشياء و روابط بصري در تحليل تصاوير
پارسه محمدجواد(تاریخ دفاع: 1401/07/16) ، مقطع : دكتري
سيستم هاي نورومورفيك بر اساس STDP سه گانه
رضائي رحيمي پريا(تاریخ دفاع: 1400/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدارات اسپايكي نورومورفيك با يادگيري در محل
اسحاقي هادي(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناحيه بندي خودكار ضايعات مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از مدل‌هاي تغيير شكل‌پذير
خسروانيان آسيه(تاریخ دفاع: 1399/12/09) ، مقطع : دكتري
پياده سازي رمزنگاري كليد عمومي و ECC با استفاده از الگوريتم‌هاي هنسل و اقليدسي
ميرزائي تشنيزي شهاب(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه ي روش هاي جداسازي در پياده سازي عمليات ضرب همنهشتي در كاربردهاي رمزنگاري
سناييان مهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كودكان ADHD به كمك تحليل رفتار بايوتيك سينگال هاي مغزي
يعقوبي كريموي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
پياده سازي ضرب هم نهشتي مبناي بالا با روش منعطف چندگانه
بهمني بهنيا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يادگيري نورومورفيك بدون ناظر با استفاده از انعطاف پذيري وابسته بهزمان بندي اسپايك
داودي نويد(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احراز هويت در اينترنت اشياء
پيرايش جمشيد(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارهاي تطبيق امپدانس براي موجبرهاي كريستال فوتوني
مظلوم تهراني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مكان نقص در مشخصه‌هاي ترانزيستورهاي نانونوار گرافني
آزادي آرزو(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يادگيري مدارات نورومورفيك براساس قانون STDP و بصورت در- محل (IN-SITU)
عابدپور دهاقاني محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود سرعت ضرب همنهشتي اعداد بزرگ با استفاده از روش منعطف در رمزنگاري منحني بيضوي(ecc)
قسمت پور قره باغ اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احراز هويت تصاوير رمزنگاري شده با استفاده از فيلترهاي همبستگي
طاهري مطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : دكتري
بهبود عمليات ضرب اسكالر و عمليات پايه رمزنگاري منحني بيضوي
مرسلپور عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدارهاي نوروني با استفاده از سيناپس هاي ممريستوري
محسني پور رضا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدارات مرجع ولتاژ نوع بندگپ درتكنولوژي CMOS با ولتاژ تغذيه پايين
پورجاهد مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي، ارزيابي و بهبود مدل هاي مقاومت اتصال پيوند نامتجانس فلز ـ گراف
رضايي راحله(تاریخ دفاع: 1395/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي L-system و ارزيابي آن در سنتزكننده‌ي فركانسي ديجيتال مستقيم
حسيني فرهاد(تاریخ دفاع: 1394/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدارات نورومورفيك و نحوه پياده سازي آن با استفاده از ممريستورها و مدارهاي سيليكوني
ديباسي امير(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي مدارات نرومورفيك با الگوي STDP با استفاده از ممريستور و مدارات يادگيري آن
باقري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود نسبت جريان روشن به خاموش وكاهش آثار كانال كوتاه در ترانزيستورهاي گرافيني با بكار گيري ساختارهاي نوين
اولياء هادي(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
كاهش اثرات كانال كوتاه در ترانزيستورهاي CNTFET توسط مهندسي گيت و درين
سنگيان مرجان(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش شكاف انرژي و بهبود مشخصه هاي فركانسي در ترانزيستورهاي نانو نوارگرافني...
نصراله نژاد نوديجه محمدباقر(تاریخ دفاع: 1398/07/09) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
حسيني سيده هاجر(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عملكرد شبكه هاي صنعتي بي سيم و ارائه راهكار جهت بهبود سرعت و مصرف انرژي آن
يحيائي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پياده سازي رمزنگاري منحني هاي بيضوي بااستفاده از شكل غير مجاور(NAF)
بيرانوند مهتاب(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود پياده سازي سخت افزاري رمزنگاري ECC با استفاده از ضرب هم نهشتي مونتگمري منعطف
سياهي آهنگر محسن(تاریخ دفاع: 1394/04/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي سنتز كننده فركانسي ديجيتال مستقيم با استفاده از ال سيستم.
كرمي نژاد اميررضا(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نسيم زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مشخصات ترانزيستورهاي اثر ميدان نانو لوله كربني عملكرد آن ها از طريق تغيير ساختار
نادري علي(تاریخ دفاع: 1392/03/27) ، مقطع : دكتري
تاثير تغييرات ساختاري گيت و كانال در بهبود مشخصات كانال كوتاه ترانزيستورهاي نانو لوله كربني
جمال آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازيSTDP با استفاده از ممريستور براي سيستمهاي عصبي
تركي حسين(تاریخ دفاع: 1391/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي چيپ هاي نورومورفيك با استفاده از مدارات نانوهايبريد
صحفي صفا(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فزايش امنيت كدينگ جفت فاز تصادفي با استفاده از الگوريتم هاي رمز نگاري
عابديني محمد(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدارات تركيبي نانو
اوليا هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ممريستور و كاربرد آن در مدارهاي الكترونيكي
طالبي محمود(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و پياده سازي به كمك شبكه هاي عصبي
زارع درنياني علي عسكر(تاریخ دفاع: 1390/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي شبكه عصبي
مهديه نجف آبادي رضا(تاریخ دفاع: 1390/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقا امنيت شبكه هاي خود تعريفي و اقتضايي
معماريان دستجردي عبدالغفار(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسيريابي هوشمند در ترافيك شهري با استفاده از شبكه هاي اقتضايي
گلرويان محسن(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز ترانزيستورهاي كربيد سيلسيم
جمالي مهابادي سيداحسان(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
پنتیوم   (144 بار دانلود)
دستورالعمل 2   (113 بار دانلود)
دستورالعمل 1   (134 بار دانلود)
Verilog (فايل كلي)   (144 بار دانلود)
DFT (تست و تست پذيري)   (129 بار دانلود)
Verilog (درس داده شده)   (143 بار دانلود)
پروژه اختیاری خرداد 1402   (200 بار دانلود)
4. MontModMultExamples   (182 بار دانلود)
VHDL مقدماتی   (764 بار دانلود)
PaperVL_MMمنعطف   (263 بار دانلود)
Paper_Bipartite MM   (340 بار دانلود)
Chapter3_6   (278 بار دانلود)
Montgomery Mod Mult   (247 بار دانلود)
سنتز در VHDL   (651 بار دانلود)
CPLD   (975 بار دانلود)
امضای دیجیتال   (584 بار دانلود)
آلگوریتم تبادل کلید دفی - هلمن   (494 بار دانلود)
RSA   (519 بار دانلود)
مقدمه ای بر تئوری اعداد   (471 بار دانلود)
رمزنگاری کلاسیک   (729 بار دانلود)
DES   (574 بار دانلود)
Montgomery Multiplication   (543 بار دانلود)
درس 6: مقدمه ای بر ساخت مدارات در تکنولوژی CMOS   (1702 بار دانلود)
Modular Mult + Montg.y-Intro   (630 بار دانلود)
Modular Exponent.n-Intro   (731 بار دانلود)
مدارهای حسابی   (529 بار دانلود)
درس1: مرور مقدماتی و کوتاه بر زبان VHDL   (1118 بار دانلود)
Design For Test   (772 بار دانلود)
مرور تکنولوژی سی ماس و ماسکهای اصلی   (939 بار دانلود)
مراحل و روند طراحی   (1970 بار دانلود)
مبانی پیاده سازی   (800 بار دانلود)
تمرین۲   (976 بار دانلود)
ساختار FPGA_2   (1115 بار دانلود)
درس 7: ساختار FPGA_1   (1111 بار دانلود)
VHDL_Master05052020   (1710 بار دانلود)
VHDL_Intro   (950 بار دانلود)
VHDL-Combinational   (1325 بار دانلود)
VHDL-Sequential   (1259 بار دانلود)
VHDL_Squential   (702 بار دانلود)
مقدمه ای بر مدارات داخلی گیتها و تکنولوژی CMOS   (861 بار دانلود)
DMA-PPI - UART   (807 بار دانلود)
ch08-ppt.pdf   (679 بار دانلود)
VHDL_Master   (856 بار دانلود)
Digital_Design_Flow   (801 بار دانلود)
PCI & Chipset   (935 بار دانلود)
دستورالعمل ها - فصل 4   (851 بار دانلود)
کلیات طراحی و ماشین های حالت 2   (865 بار دانلود)
مدارات ترکیبی   (700 بار دانلود)
کلیات طراحی و ماشین های حالت 1   (1387 بار دانلود)
Verilog   (766 بار دانلود)
VHDL و سنتز   (790 بار دانلود)
مفاهیم طراحی و کلیات سنتز   (715 بار دانلود)
نمونه سوال ميان ترم ريزپردازنده   (953 بار دانلود)
دستورالعمل ها و زبان اسمبلی   (949 بار دانلود)
مباني ريزپردازنده پنتيوم پايه   (1147 بار دانلود)
نمونه سوال ميان ترم   (1626 بار دانلود)
تست و قابلیت تست پذیری1   (794 بار دانلود)
تست و قابلیت تست پذیری2   (728 بار دانلود)
مقدمه ای بر ترانزیستورهای CMOS   (868 بار دانلود)
مراحل طراحی عملی   (1104 بار دانلود)
تلاش منطقی2.ppt   (951 بار دانلود)
تلاش منطقی 1.pdf   (1561 بار دانلود)
طراحی مدارات مجتمع   (1073 بار دانلود)
مقدمه ای بر دیجیتال   (1030 بار دانلود)
Chapter1   (1214 بار دانلود)
تکنولوژی ساخت Chapter2   (1144 بار دانلود)
Chapter4   (770 بار دانلود)
Chapter3   (1188 بار دانلود)
Chapter5   (984 بار دانلود)
Chapter6   (1107 بار دانلود)
Chapter7   (896 بار دانلود)
Chapter11   (953 بار دانلود)
Chapter8   (1030 بار دانلود)
Chapter10   (789 بار دانلود)
Chapter12   (878 بار دانلود)
VHDL   (2686 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
طراحي سيستم هاي دیجیتال ( ASIC و FPGA)   (629 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مهندسی الکترونیک
طراحی سیستم های ریزپردارنده ای   (730 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مهندسی الکترونیک
سيستم بر تراشه   (410 بار دانلود)
رشته : مهندسي برق , گرایش : الكترونيك - مدارهاي مجتمع
طراحي سيستم هاي مجتمع پرتراكم (VLSI)   (209 بار دانلود)
رشته : مهندسي كامپيوتر , گرایش : سخت افزار
طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال   (1010 بار دانلود)
رشته : مهندسي كامپيوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
pkeshavarzi@semnan.ac.ir
(+98)2331532696

فرم تماس